องค์กรที่เคยผ่านการอบรมกระบวนการ

คลินิกคุณธรรมนำองค์กร (OD)

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๓. โรงพยาบาลวังหิน จ.ศรีสะเกษ
๔. โรงพยาบาลน้ำยืน จ.อุบลราชธานี
๕. โรงพยาบาลสำโรง จ.อุบลราชธานี
๖. โรงพยาบาลบุณฑริก จ.อุบลราชธานี
๗. โรงพยาบาลคำชะอี จ.มุกดาหาร
๘. โรงพยาบาลยโสธร จ.ยโสธร
๙. โรงพยาบาลสำโรงทาบ จ.สุรินทร์
๑๐. โรงพยาบาลห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
๑๑. โรงพยาบาลสูงเนิน จ.นครราชสีมา
๑๒. โรงพยาบาลเซกา จ.บึงกาฬ
๑๓. โรงพยาบาลหนองคาย จ.หนองคาย
๑๔. โรงพยาบาลดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
๑๕. โรงพยาบาลสีคิ้ว จ.นครราชสีมา
๑๖. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
๑๗. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ร่วมกับ สสจ.บุรีรัมย์
๑๘. โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี จ.อุบลราชธานี
๑๙. โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
๒๐. องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย  อ.เมือง จ.สุรินทร์
๒๑. กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
๒๒. องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อ.พยุห์  จ.ศรีสะเกษ  
๒๓. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ  
๒๔. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ (พยาบาลบรรจุใหม่)  
๒๕. องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
๒๖. องค์การบริหารสวนตำบลโคกมะขาม อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์  
๒๗. องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม  อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ  
๒๘. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงปราสาท  อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
๒๙. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ อ.ขุขันธุ์ จ.ศรีสะเกษ  
๓๐. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
๓๑. โรงพยาบาลลำพูน จ.ลำพูน
๓๒. โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
๓๓. โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
๓๔. โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร
๓๕. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
๓๖. โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
๓๗. โรงพยาบาลบึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
๓๘. โรงพยาบาลแม่ทา จ.ลำพูน
๓๙. โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
๔๐. โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
๔๑. โรงพยาบาลโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
๔๒. โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
๔๓. โรงพยาบาลลี้ จ.ลำพูน
๔๔. โรงพยาบาลป่าซาง จ.ลำพูน
๔๕. โรงพยาบาลพร้าว อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่
๔๖. โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
๔๗. เทศบาลตำบลก้อ อ.ลี้  จ.ลำพูน
๔๘. โรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
๔๙. โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
๕๐. โรงพยาบาลอาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
๕๑. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
๕๒. เทศบาลตำบลลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
๕๓. เทศบาลตำบลนาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
๕๔. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
๕๕. โรงพยาบาลอินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 ภาพกิจกรรมขององค์กรต่างๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

โรงพยาบาลเซกา จังหวัดบึงกาฬ

โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

โรงพยาบาลลำพูน จังหวัดลำพูน


โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน
โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลเลิดสิน (รุ่น1) กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลเลิดสิน (รุ่น2) กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี

กองกลาง  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อบรม แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล

ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์  จ.บุรีรัมย์

โครงการพัฒนาจริยคุณสำหรับครู

โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  จ. อุบลราชธานี

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ

อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

เทศบาลตำบลก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน


อบรม การเป็นข้าราชการที่ดี ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ร่วมกับ สสจ. บุรีรัมย์ ปีที่ 3
โรงพยาบาลน้ำยืน จ.อุบลราชธานี


โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี


โรงพยาบาลเทพรัตเวชชานุกุล

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

โรงพยาบาลพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่


moral-hospital.com  © 2017 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×