ผลงานตีพิมพ์

๑. การขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขด้วยคุณธรรม (CTI กลุ่ม ๒)

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsa-journal/article/view/241212/166141

 

๒. การประยุกต์ใช้อรรถประโยชน์ทางการเมือง เพื่อความสุขของประชาชนภายใต้ฐานจริยศาสตร์ (CTI กลุ่ม ๒)
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/243531/166713
 
๓. การส่งเสริมสุขภาวะวิถีพุทธในความปกติใหม่ (CTI กลุ่ม ๑)
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSBA/article/view/245290/169273
 
๔. บทบาทพระสงฆ์กับจิตบริการสังคมสาธารณะ (CTI กลุ่ม ๒)
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/mcjou/article/download/248123/168187/
 
๕. การประยุกต์ใช้ธรรมะกับการเมืองเพื่อความสุขของประชาชนบนวิถีแห่งธรรมาธิปไตย (CTI กลุ่ม ๒)
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/245086/168805
 
๖. การปฏิบัติศาสนกิจพระสงฆ์ในยุคนิวนอร์มัลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (CIT กลุ่ม ๑)
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/dhammathas/article/view/251149/172219


๗. พุทธบูรณาการกับศาสตร์พระราชาในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันประเทศไทย (CTI กลุ่ม ๑)
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jmbr/article/view/256261/175267


๘. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้บทบาทพระสงฆ์ในพุทธศตวรรษที่ ๒๖ (CTI กลุ่ม ๑) 

moral-hospital.com  © 2017 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×