โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

 

1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการพัฒนาเป็นโรงเรียนและสถานศึกษาคุณภาพคู่คุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และลด ละ เลิก พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจิตอาสา มีความพอเพียง มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และมีสติปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตและสังคมในยุคปัจจุบัน สอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 56 ว่าด้วย “การศึกษาจะต้องมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เติบโตไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม สามารถปรับตัวได้เท่าทันสถานการณ์เพื่อไปสู่อนาคตที่สมบูรณ์ ได้แก่ "การเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข” 

จากสถานการณ์การเปลี่ยนไปของสังคมโลกปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทำให้ประสบกับปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาติดเกม ปัญหาสมาธิสั้น ปัญหาขาดระเบียบวินัย ปัญหารักในวัยเรียน ปัญหายาเสพติด ปัญหาความก้าวร้าวรุนแรง ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาการบูลลี่ (Bully) หรือการกลั่นแกล้งที่ทำให้ผู้อื่นเจ็บปวดทางกายและจิตใจ ปัญหาความฟุ้งเฟ้อหรูหรา และปัญหาสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่สร้างสรรค์และไม่ปลอดภัย ฯลฯ ที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนการพัฒนาด้านจิตใจกลับถูกละเลย จึงทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา 

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียน มีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถปรับตัวได้อย่างเป็นสุขภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้น มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จึงได้ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยคาดหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

2. วัตถุประสงค์ 

    2.1 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา

    2.2 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามแนวทางค่านิยม 12 ประการ 

   2.3 เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาของตน โดยการนำหลักธรรมของศาสดามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

   2.4 เพื่อให้นักเรียน มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู และห่างไกลอบายมุข  

 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

    - นักเรียน/นักศึกษา

 

4. สถานที่อบรม 

    - ห้องประชุมภายในโรงเรียน/นอกโรงเรียนหรือสถานศึกษา

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ

    5.1 หลักสูตรครึ่งวัน (3 ชั่วโมง) 

    5.2 หลักสูตร 1 วัน 

    5.3 หลักสูตร 2 วัน 1 คืน 

    5.4 หลักสูตร 2 วันไม่ค้างคืน 

    5.5 หลักสูตร 3 วัน 2 คืน 

    5.6 หลักสูตร 3 วันไม่ค้างคืน 

 

6. เป้าหมาย 

     1. ด้านปริมาณ นักเรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/นักศึกษาทุกคน 

    2. ด้านคุณภาพ นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ลด ละ เลิกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

  2. นักเรียน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

  3. นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางโรงเรียน/สถานศึกษาที่กำหนด 

  4. นักเรียน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ถูกต้องดีงาม 

 

8. การติดตามประเมินผล 

    1. สังเกต 

    2. สอบถามความพึงพอใจ 

  หลักสูตรกิจกรรม 2 วัน 1 คืน


กำหนดการอบรมโครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน/นักศึกษา
(กิจกรรม 2 วัน 1 คืน)เวลา  เรื่อง/กิจกรรม
วันที่ 1 
08.00 - 08.30 น. - ลงทะเบียนรายงานตัว
 
08.30 – 09.00 น.
 - พิธีเปิดการอบรม/ ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 - ไหว้พระสวดมนต์
 - กล่าวรายงาน กล่าวเปิดโครงการ
 - พิธีกรแนะนำกระบวนการ (แบบสั้น)/ประวัติพระอาจารย์วิทยากร
09.00 – 10.30 น.

 - รับศีล 5 
 - เรียนรู้กติกาการอยู่ค่าย
 - เรียนรู้มารยาทไทย มารยาทชาวพุทธ การยิ้ม ไหว้ ทักทาย
 - วิปัสสนาพาสุขในNew Normal
10.30 – 10.45 น. - เบรกพักรักษาใจ (รับประทานอาหารว่าง)
10.45 – 12.00 น.

 - ศิลปะในการตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness) 
 - สรุปกิจกรรมภาคเช้า
12.00 – 13.00 น.  - เบรกพักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. - Happy Relax สอดแทรกธรรมะ
13.30  - 14.30 น.

 - ดอกไม้แห่งความดี
 - ศิลปะในการจัดงานวัดเกิด (วันเกิด ทำอะไรดี ?)
14.30 – 14.45 น. - เบรกพักรักษาใจ (รับประทานอาหารว่าง)
14.45 – 16.00 น. - ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม (Teamwork)
16.00 – 18. 00 น. - เบรกพักรักษาใจ/บริหารสรีระกิจด้วยสติตามอัธยาศัย
18.00 – 19.45 น.

19.45 – 21.00 น.  

  - ทำวัตรสวดมนต์เย็น/เจริญเมตตาภาวนาธรรม
  - ตามรอยพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก
  
- กิจกรรม แสงธรรมแห่งปัญญา
  - เข้าที่พักรักษาใจ

 
วันที่ 2 
05.30 – 07.00 น.- ตื่นนอน/บริหารสรีระกิจด้วยสติตามอัธยาศัย

- สวดมนต์ทำวัตรเช้า/บริหารกาย/บริหารจิต
- สุขง่าย ๆ แค่ปลายจมูก
- ก้าวย่างแห่งปัญญา (A Walk of Wisdom)
- กตัญญูสถานที่บำเพ็ญจิตสาธารณะ
07.00 – 08.45 น. 

ตักบาตรความดีวิถีไทย วิถีพุทธ
- เบรกพักรักษาใจ (รับประทานอาหารเช้า)
08.45 – 09.15 น.- เบรกพักทำภารกิจส่วนตัว (อาบน้ำชระร่างกาย)
09.15 – 10.30 น.

10.30 – 10.45 น.
- ถอดรหัสรักในวัยเรียน "L-O-V-E" 
- เรียงลำดับความสำคัญของชีวิต
- เบรกพักรักษาใจ (รับประทานอาหารว่าง)
10.45 – 12.00 น.- วิเคราะห์ปัญหาสังคมตามแนวทางอริยสัจ4 
12.00 – 13.00 น.- เบรกพักรักษาใจ (พักรับประทานอาหารกลางวัน)
13.00 – 14.30 น.- ผ่อนพักตระหนักรู้ 

- ดอกไม้แห่งความดีกับการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ

- การพัฒนาทักษะชีวิต (Life Skill) 
14.30 -14.45 น.
14.45 - 16.00 น.
- เบรกพักรักษาใจ (รับประทานอาหารว่าง) 
- กตัญญูพ่อแม่,ครูอาจารย์

- ศิลปะในการพาหัวใจกลับบ้าน (ทางกลับบ้าน)
- ขอขมาพระรัตนตรัย
- ธรรมะส่งท้ายจากพระอาจารย์วิทยากร
- พิธีปิดการอบรม/กราบลาพระรัตนตรัย

 
moral-hospital.com  © 2017 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×