หลักสูตรการอบรมครึ่งวัน
กำหนดการอบรมโครงการ คลินิกคุณธรรมนำองค์กร (OD)
หลักสูตร  ครึ่งวัน
“เคล็ดไม่ลับกับความสุข”


วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการทำงานอย่างมีความสุข
2. เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างครอบครัวและองค์กร
3. เพื่อสร้างความรักความสามัคคีปรองดองในองค์กร
4. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน


เวลา    เรื่อง/กิจกรรม
08.00 - 08.30 น.   - ลงทะเบียนรายงานตัว
08.30 - 09.00 น. - พิธีเปิดการอบรม/ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 - ไหว้พระสวดมนต์
 - กล่าวรายงาน กล่าวเปิดโครงการ
 - พิธีกรแนะนำประวัติพระอาจารย์วิทยากร
09.00 – 10.30 น.

 - วิปัสสนาพาสุขสู่พลังแก่นแท้แห่งการแผ่เมตตา (Inner Power)
 - เคล็ดไม่ลับกับความสุขในการทำงาน
10.30 – 10.45 น.
 - เบรกพักรักษาใจ (รับประทานอาหารว่าง)
10.45 – 11.45 น.


 - สามัคคีธรรมนำองค์กร (สายน้ำแห่งชีวิตกัลยาณมิตรในองค์กร)
 - สรุปกิจกรรมการบรรยาย
 

 หลักสูตรกิจกรรม 1 วันกำหนดการอบรมโครงการ คลินิกคุณธรรมนำองค์กร (OD)
หลักสูตร 1 วัน
“การบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยกระบวนการ ESB วิถีพุทธ”


วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการทำงานอย่างมีความสุข
2. เพื่อสร้างสมดุลระหว่างครอบครัวและองค์กร
3. เพื่อสร้างความรักความสามัคคีปรองดองในองค์กร
4. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

 เวลา  เรื่อง/กิจกรรม
 08.00 - 08.30 น. - ลงทะเบียนรายงานตัว
 08.30 – 09.00 น. - พิธีเปิดการอบรม/ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 - ไหว้พระสวดมนต์
 - กล่าวรายงาน กล่าวเปิดโครงการ
 - พิธีกรแนะนำประวัติพระอาจารย์วิทยากร
09.00 – 10.30 น.

- วิปัสสนาพาสุขสู่พลังแก่นแท้แห่งการแผ่เมตตา (Inner Power) 
 - การบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยกระบวนการ ESB วิถีพุทธ
10.30 – 10.45 น.
เบรกพักรักษาใจ (รับประทานอาหารว่าง)
10.45  - 12.00 น.

 - กิจกรรมสามัคคีธรรมนำองค์กร (สายน้ำแห่งชีวิต กัลยาณมิตรในองค์กร)
 - สรุปกิจกรรมภาคเช้า 
12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
 13.00 – 13.45 น.
 - Happy Relax สอดแทรกธรรมะ
 - ดอกไม้แห่งความดีกับงานบริการ
 - ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วให้องค์กร 
 13.45 – 14.30 น. - การสื่อสารอย่างมีพลัง (สงวนจุดต่าง แสวงจุดร่วม)
 14.30 – 14.45 น.
 - เบรกพักรักษาใจ (รับประทานอาหารว่าง)
 14.45 – 16.00 น. - ก้าวคนละก้าว (We are MOPH)
 - ศิลปะในการพาหัวใจกลับบ้าน
 - ขอขมาพระรัตนตรัย 
 - ธรรมะส่งท้าย
 - พิธีปิดการอบรม/กราบลาพระรัตนตรัย  หลักสูตรกิจกรรม 2 วัน 1 คืน


กำหนดการอบรมโครงการ คลินิกคุณธรรมนำองค์กร (OD)
หลักสูตร 2 วัน 1 คืน


วัตถุประสงค์


 1. เพื่อสร้างเจคตที่ดีสู่การให้บริการเป็นเลิศด้วยกระบวนการ ESB วิถีพุทธ

 2. สร้างสมดุลระหว่างครอบครัวและองค์กร

 3. เพื่อการสื่อสารอย่างมีพลัง

 4. เพื่อสร้างความรักความสามัคคีปรองดองในองค์กร

 5. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เวลา  เรื่อง/กิจกรรม
วันที่ 1 
08.00 - 08.30 น. - ลงทะเบียนรายงานตัว
 
08.30 – 09.00 น.
 - พิธีเปิดการอบรม/ ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 - ไหว้พระสวดมนต์
 - กล่าวรายงาน กล่าวเปิดโครงการ
 - พิธีกรแนะประวัติพระอาจารย์วิทยากร
09.00 – 10.30 น.

- วิปัสสนาพาสุขขสู่พลังแก่นแท้แห่งการแผ่เมตตา (Inner Power)
 - การบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยกระบวนการ ESB วิถีพุทธ
10.30 – 10.45 น.- เบรกพักรักษาใจ (รับประทานอาหารว่าง)
10.45 – 12.00 น.

 - กิจกรรมสามัคคีธรรมนำองค์กร (สายน้ำแห่งชีวิต กัลยาณมิตรในองค์กร)
 - สรุปกิจกรรมภาคเช้า
12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. - ดอกไม้แห่งความดีกับงานบริการ
13.30  - 14.30 น.

 - ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วให้องค์กร
 - การสื่อสารอย่างมีพลัง (สงวนจุดต่าง แสวงจุดร่วม)
14.30 – 14.45 น.
  - เบรกพักรักษาใจ (รับประทานอาหารว่าง)
14.45 – 16.00 น.  - เคล็ดไม่ลับกับความสุขในการทำงาน (Happy Workplace)
16.00 – 18. 00 น.  - เบรกพักรักษาใจ/บริหารสรีระกิจด้วยสติตามอัธยาศัย
18.00 – 19.45 น.
 
19.45 – 21.00 น. 
   - ทำวัตรสวดมนต์เย็น/เจริญเมตตาภาวนาธรรม
   
- กิจกรรม แสงธรรมแห่งปัญญา
   - เข้าที่พักรักษาใจ


วันที่ 2 

05.30 – 07.00 น.- ตื่นนอน/บริหารสรีระกิจด้วยสติตามอัธยาศัย

- สวดมนต์ทำวัตรเช้า/บริหารกาย/บริหารจิต
- สุขง่าย ๆ แค่ปลายจมูก
- ก้าวย่างแห่งปัญญา (A Walk of Wisdom)
07.00 – 08.45 น. - เบรกพักรักษาใจ (รับประทานอาหารเช้า)
08.45 – 09.15 น.- บริการเพื่อนมนุษย์ดุจมารดา (Mom Test)
09.15 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
- เรื่องเล่าความดีที่ภูมิใจ (Dialogue ชีวิต)
- เบรกพักรักษาใจ (รับประทานอาหารว่าง)
10.45 – 12.00 น.- วิเคราะห์ภาพฝันการทำงานร่วมกันตามแนวทางอริยสัจ4
12.00 – 13.00 น.- พักรับประทานอาหารกลางวัน)
13.00 – 14.30 น.- ผ่อนพักตระหนักรู้ 

- กิจกรรมดอกไม้แห่งความดีกับงานบริการ

- เคล็ดไม่ลับกับความสุขในการทำงาน 
14.30 -14.45 น.
14.45 - 16.00 น.
- เบรกพักรักษาใจ (รับประทานอาหารว่าง) 
- ก้าวคนละก้าว (We are MOPH)

- ศิลปะในการนำพาหัวใจกลับบ้าน
- ศิลปะในการตระหนักรู้ตนเอง (Self-Awareness) 
- ขอขมาพระรัตนตรัย
- ธรรมะส่งท้ายจากพระอาจารย์
- พิธีปิดการอบรม/กราบลาพระรัตนตรัย
 
 
อุปกรณ์ที่หน่วยงานต้องเตรียม
  


1. ป้ายชื่อผู้อบรม/ป้ายชื่อวิทยากร

2. กระดาษ A 4  จำนวน 1 ริม

3. ปากกา หรือดินสอ คนละ 1 แท่ง

4. ดอกไม้หลากสี 15 ดอก

5. ด้ายสีขาวผูกข้อมือ (ขนาดยาวประมาณ 10-12 นิ้ว/เส้น) สำหรับสมาชิกคนละ 4-5 เส้น (หากผู้อบรม 70 คน x 5 เส้น = 350 เส้น)

6. กระดาษสีรูปดวงใจ 4 สี (สีอ่อนๆ : ฟ้า,เขียว,ชมพู,เหลือง  สีละเท่าๆกัน รวมจำนวน เท่ากับผู้เข้าอบรม (คนละ 1 ดวง)

7. พวงมาลัย 1 พวง + เทียน 5 คู่+ ธูป 5 ดอก (1ชุด) เพื่อขอขมาพระอาจารย์

8. แบบประเมินผลการอบรม

9. ห้องประชุม/มีพื้นที่สามารถทำกิจกรรมได้สะดวก  

10. มีจอโปรเจคเตอร์/โปรเจคเตอร์สว่างเห็นชัด/สายต่อเสียงจากNotebook/ไมค์ลอย 2-3 ตัว/โต๊ะวาง Notebook (ใช้ Notebook วิทยากร)

11. การแต่งกายของผู้เข้ารับอบรม ควรแต่งกายสุภาพ

กางเกงขายาว – เสื้อสบาย ๆ (ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องประชุม) 

12. ข้อความป้ายด้านหน้าเวที


moral-hospital.com  © 2017 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×