หลักสูตรการอบรมครึ่งวัน
กำหนดการอบรมโครงการ คลินิกคุณธรรมนำองค์กร (OD)
หลักสูตร  ครึ่งวัน
“เคล็ดไม่ลับกับความสุข”


วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการทำงานอย่างมีความสุข
๒. เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างครอบครัวและองค์กร
๓. เพื่อสร้างความรักความสามัคคีปรองดองในองค์กร
๔. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน


เวลา    เรื่อง/กิจกรรม
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.   - ลงทะเบียนรายงานตัว
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. - พิธีเปิดการอบรม/ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 - ไหว้พระสวดมนต์
 - กล่าวรายงาน กล่าวเปิดโครงการ
 - พิธีกรแนะนำประวัติพระอาจารย์วิทยากร
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

 - วิปัสสนาพาสุขสู่พลังแก่นแท้แห่งการแผ่เมตตา (Inner Power)
 - เคล็ดไม่ลับกับความสุขในการทำงาน
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
 - เบรกพักรักษาใจ (รับประทานอาหารว่าง)
๑๐.๔๕ – ๑๑.๔๕ น.


 - สามัคคีธรรมนำองค์กร (สายน้ำแห่งชีวิตกัลยาณมิตรในองค์กร)
 - สรุปกิจกรรมการบรรยาย 

 หลักสูตรกิจกรรม ๑ วันคลินิกคุณธรรมนำองค์กร (OD)

กำหนดการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างความสุข

ในการทำงานของบุคลากร

(หลักสูตร ๑ วัน)


 

เวลา                               เรื่อง/กิจกรรม

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.         - ลงทะเบียนรายงานตัว

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.         - พิธีเปิดการอบรม

๐๙.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.         - วิปัสสนาพาสุขสู่พลังแก่นแท้แห่งการแผ่เมตตา

                                    - การบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยกระบวนการ ESB วิถีพุทธ

๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.         - เบรกพักรักษาใจ (รับประทานอาหารว่าง)

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.         - สามัคคีธรรมนำองค์กร (สายน้ำแห่งชีวิต กัลยาณมิตรในองค์กร)

                                    - สรุปกิจกรรมภาคเช้า

๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ น.         - พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๔.๑๕ น.         - Happy relax สอดแทรกธรรมะ

                                    - ดอกไม้แห่งความดีกับงานบริการ (Service mind)

                                    - ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วให้องค์กร

๑๔.๑๕ - ๑๔.๓๐ น.         - เบรกพักรักษาใจ (รับประทานอาหารว่าง)

๑๔.๓๐ ๑๖.๐๐ น.         - การสื่อสารอย่างมีพลัง (แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง)    

                                    - ศิลปะในการพาหัวใจกลับบ้าน 

                                    - พิธีปิดการอบรม/กราบลาพระรัตนตรัย

  หลักสูตรกิจกรรม ๒ วัน คลินิกคุณธรรมนำองค์กร (OD)

กำหนดการโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างความสุข

ในการทำงานของบุคลากร

(หลักสูตร ๒ วัน)

 

เวลา                               เรื่อง/กิจกรรม

วันที่ ๑       

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.         - ลงทะเบียนรายงานตัว

๐๘.๓๐ ๐๙.๐๐ น.         - พิธีเปิดการอบรม

๐๙.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.         - วิปัสสนาพาสุขสู่พลังแก่นแท้แห่งการแผ่เมตตา

                                    - การบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยกระบวนการ ESB วิถีพุทธ

๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.         - เบรกพักรักษาใจ (รับประทานอาหารว่าง)

๑๐.๓๐ ๑๒.๐๐ น.         - สามัคคีธรรมนำองค์กร (สายน้ำแห่งชีวิต กัลยาณมิตรในองค์กร)

                                    - สรุปกิจกรรมภาคเช้า

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.         - พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๔.๑๕ น.         - ดอกไม้แห่งความดีกับงานบริการ (Service mind)

                                    - ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วให้องค์กร

๑๔.๑๕ - ๑๔.๓๐ น.         - เบรกพักรักษาใจ (รับประทานอาหารว่าง)

๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.         - การสื่อสารอย่างมีพลัง (แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง)

วันที่ ๒       

๐๘.๐๐ ๐๙.๑๕ น.         - สุขง่ายๆ แค่ปลายจมูก/บริหารกายบริหารจิต

๐๙.๑๕ - ๑๐.๑๕ น.         - บริการเพื่อนมนุษย์ดุจมารดา (Mom test)

๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.         - เบรกพักรักษาใจ (รับประทานอาหารว่าง)

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.         - เรื่องเล่าความดีที่ภูมิใจ (Dialogue ชีวิต)

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.         - พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๔.๑๕ น.         - Happy relax สอดแทรกธรรมะ

                                    - เคล็ดไม่ลับกับความสุขในการทำงาน

๑๔.๑๕ ๑๔.๓๐ น.         - เบรกพักรักษาใจ (รับประทานอาหารว่าง)

๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.         - การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness)

                                    - ศิลปะในการพาหัวใจกลับบ้าน

                                    - พิธีปิดการอบรม/กราบลาพระรัตนตรัย

 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


 
อุปกรณ์ที่หน่วยงานต้องเตรียม
  


๑. ป้ายชื่อผู้อบรม/ป้ายชื่อวิทยากร

๒. กระดาษ A 4  จำนวน ๑ ริม

๓. ปากกา หรือดินสอ คนละ 1 แท่ง

๔. ด้ายสีขาวผูกข้อมือ (ขนาดยาวประมาณ ๑๐-๑๒ นิ้ว/เส้น) สำหรับสมาชิกคนละ ๔-๕ เส้น (หากผู้อบรม ๗๐ คน x ๕ เส้น = ๓๕๐ เส้น)

๕. กระดาษสีรูปดวงใจ ๔ สี (สีอ่อนๆ : ฟ้า,เขียว,ชมพู,เหลือง  สีละเท่าๆกัน รวมจำนวน เท่ากับผู้เข้าอบรม (คนละ ๑ ดวง)

๖. การแต่งกายของผู้เข้ารับอบรม ควรแต่งกายสุภาพ กางเกงขายาว – เสื้อสบาย ๆ 

๗. ข้อความป้ายด้านหน้าเวที


moral-hospital.com  © 2017 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×