รพ.บำเหน็จณรค์ ชัยภูมิ


 
 
 
 
 

หลักสูตร 2 วัน 1 คืน

 

เวลา                        เรื่อง/กิจกรรม

 

08.00 - 08.30 น.  - ลงทะเบียน /รายงานตัว (สถานศึกษา)

08.30 - 09.30 น.  - กิจกรรมพิธีเปิดการอบรมฯ

                            - เชิญประธานจุดธูปเทียน, พิธีกรนำสวดมนต์ย่อ (อะระหัง สัมมาฯ)

                            - กล่าวรายงาน, กล่าวเปิดงานฯ

                            - ผู้อำนวยการ คณะครูมอบลูกศิษย์ให้กับอาจารย์พระวิทยากร

09.30 - 10.30 น.  - แนะนำประวัติพระอาจารย์วิทยากร

                            - เรียนรู้กฎกติกาการอยู่ค่าย

                            - เรียนรู้มารยาทไทย มารยาทชาวพุทธ การยิ้ม, ไหว้, ทักทาย

                            - วิปัสสนาพาสุขในยุคNew normal

                            - นิยามคำว่า "เพื่อน" 

10.30 - 10.45 น.  - เบรกพักรักษาใจ

10.45 - 12.00 น.  - ศิลปะในการตระหนักรู้ตนเอง (Self-awareness)                                  

12.00 - 13.00 น.  - เบรกพักรับประทานอาหารกลางวัน                                                      

13.00 - 14.30 น.  - Happy relax สอดแทรกธรรมะ

                            - ดอกไม้แห่งความดี

                            - ทักษะชีวิต (Life skill) (วันเกิดทำอะไรดี ?)                                          

14.30 - 14.45 น.   - เบรกพักรักษาใจ                                                                                 

14.45 - 16.00 น.   - ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม (Teamwork)                                       

16.00 - 18.00 น.   - เบรกพักทำภารกิจส่วนตัว (อาบน้ำชำระร่างกาย)                          

                            - รับประทานอาหารเย็น                                                                        

18.00 - 21.30 น.   - ทำวัตรสวดมนต์เย็น/เจริญเมตตาภาวนา

                            - แสงเทียนแสงธรรมนำชีวิต

                            - ธรรมะก่อนนอน

 

วันที่ 2 ของการอบรม

04.30 - 06.00 น.  - ธรรมะรับอรุณ (ตื่นทำภารกิจส่วนตัว)

                            - ทำวัตรสวดมนต์เช้า

                            - ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นรู้อยู่เสมอ (The Miracle of Being Awake)

                            - ก้าวย่างแห่งปัญญา (A Walk of Wisdom)

06.0009.30 น.  - กตัญญูสถานที่บำเพ็ญจิตสาธารณะ

                            - ตักบาตรความดีวิถีไทย วิถีพุทธ

                            - เบรกพักรักษาใจ (รับประทานอาหารเช้า)

09.3010.30 น.   - ร่วมวิเคราะห์ปัญหาสังคมผ่านโครงงานคุณธรรมตามแนวทางอริยสัจ 4

                               (Professional Learning Community: PLC วิถีพุทธ)

10.30 - 12.00 น.  - เบรกพักรักษาใจ

                            - เรียงลำดับความสำคัญของชีวิต แค่ได้คิด ก็คิดได้

                             - รักในวัยเรียน (L – O – V - E)

12.0013.00 น.  - เบรกพักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.   - การมีสติรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์

                             - เบรกพักรักษาใจ

14.30 - 16.00 น.   - กตัญญูพระคุณพ่อแม่, ครูอาจารย์

                             - ธรรมะส่งท้ายจากพระอาจารย์วิทยากร                          

                             - เสร็จสิ้นกิจกรรมอบรม

 
 

moral-hospital.com  © 2017 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×