คลินิกคุณธรรมนำองค์กร (OD
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างความสุขในการทำงานของบุคลากร


หลักการและเหตุผล

            ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการพัฒนาเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม โดยมีหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักนำทางและหลักคิดในการดำรงชีวิตเป็นที่ไว้วางใจและได้รับการชื่นชมจากประชาชนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ได้แก่ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน การเป็นองค์กรคุณธรรม และการพัฒนาบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีในองค์กร มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้ร่วมงานและองค์กร ทำงานอย่างมีความสุข คลินิกคุณธรรมนำองค์กร (OD) จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างความสุขในการทำงานของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความสุขกับการทำงาน มีแรงจูงใจในการทำงาน มีความรัก ความผูกพัน กระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย สนุกกับงาน มีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน ลดความเครียดและความขัดแย้งภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จและผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการที่มีคุณภาพ เกิดเป็นระบบนิเวศคุณธรรมจริยธรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน

. วัตถุประสงค์

           ๒.๑ เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการทำงานอย่างมีความสุข
           ๒.๒ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างครอบครัวและองค์กร
           ๒.๓ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร
           ๒.๔ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
 
. กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนผู้เข้าอบรม
           ๓.๑ ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, ผู้บริหารโรงพยาบาล
           ๓.๒ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย, หัวหน้างาน, คณะกรรมการบริหาร
           ๓.๓ บุคลากรในโรงพยาบาลทุกระดับ ทุกสหสาขาวิชาชีพ
           ๓.๔ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 
. สถานที่อบรม/อุปกรณ์
           ๔.๑ ห้องประชุมภายใน หรือภายนอกโรงพยาบาล/องค์กร
           ๔.๒ โปรเจคเตอร์พร้อมจอ
           ๔.๓ เครื่องเสียง
           ๔.๔ ตัดกระดาษรูปหัวใจและปากกาเท่าจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
 
. ระยะเวลาการอบรมมี ๒ หลักสูตร ดังนี้
           ๕.๑ หลักสูตร ๑ วัน
           ๕.๒ หลักสูตร ๒ วัน
 
. ประโยชน์ที่จะได้รับ
           ๖.๑ บุคลากรมีเจตคติที่ดีในการให้บริการและเกิดพฤติกรรมบริการที่ดี
           ๖.๒ บุคลากรมีทักษะการสื่อสาร มีการประสานงานที่ดี มีการทำงานเป็นทีมและมีความร่วมมือในการทำงาน เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 
๗. พระอาจารย์วิทยากร 
     พระมหาอำคา วรปัญโญ, ดร. วัดป่าศรีสำราญ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ 
     ประวัติการศึกษา 
    - นักธรรมเอก 
    - เปรียญธรรม ๓ ประโยค
    - ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
    - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
    - ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
      มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

moral-hospital.com  © 2017 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×