โครงการ คลินิกคุณธรรมนำองค์กร (OD)

 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร


ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการพัฒนาเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม โดยมีหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักนำทางและหลักคิดในการดำรงชีวิต เป็นที่ไว้วางใจและได้รับการชื่นชมจากประชาชน ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2565 - 2570 ได้แก่ 1) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู 2) ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 3) การเป็นองค์กรคุณธรรม และ 4) การพัฒนาบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีในองค์กร มีเป้าหมายร่วมกัน ลดปัญหาข้อขัดแย้ง คิดบวก รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้ร่วมงานและงานที่ทำ ลดการเข้าออกของบุคลากรในองค์กรทำให้ผลผลิตขององค์กรดีขึ้น สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข

คลินิกคุณธรรมนำองค์กร (OD) จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความสุขกับการทำงาน มีแรงจูงใจในการทำงาน มีความรัก ความผูกพัน รู้สึกถึงความมั่นคงในงาน การเจริญเติบโตก้าวหน้า กระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย สนุกกับงานมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เกิดความสุขในการทำงาน ลดความเครียดและความขัดแย้งภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จและผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการที่มีคุณภาพ เกิดเป็นระบบนิเวศคุณธรรมจริยธรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน

 

2. วัตถุประสงค์

      2.1 เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการทำงานอย่างมีความสุข

      2.2 เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างครอบครัวและองค์กร

      2.3 เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร

      2.4 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน


3. กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนผู้เข้าอบรม
    1. ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการผู้บริหารโรงพยาบาล
    2. หัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่ายหัวหน้างานคณะกรรมการบริหาร
    3บุคลากรในโรงพยาบาลทุกระดับ ทุกสหสาขาวิชาชีพ
    4. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

4. สถานที่อบรม / อุปกรณ์
    1. ห้องประชุมภายใน หรือภายนอกโรงพยาบาล / องค์กร
    2. โปรเจคเตอร์พร้อมจอ
    3. เครื่องเสียง
    4. กระดาษ A4
    5. กระดาษ Flip chart , ปากกาเขียน whiteboard สีน้ำเงิน สีดำ สีแดง
    6. ตัดกระดาษรูปหัวใจ เท่าจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
    7. เตรียมปากกาเท่าจำนวนผู้เข้ารับการอบรม

5. ระยะเวลาการอบรม มี 3 หลักสูตร ดังนี้
    1. หลักสูตร ครึ่งวัน
    2. หลักสูตร 1 วัน
    3. หลักสูตร 2 วัน 1 คืน 

6. ประโยชน์ที่จะได้รับ
   
6.1 บุคลากรมีเจตคติที่ดีในการให้บริการและเกิดพฤติกรรมบริการที่ดี 
    6.2 บุคลากรมีทักษะการสื่อสาร มีการประสานงานที่ดี มีการทำงานเป็นทีมและมีความร่วมมือในการทำงาน เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

 
7. พระอาจารย์วิทยากร 
     พระมหาอำคา วรปัญโญ, ดร. วัดป่าศรีสำราญ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
     ประวัติการศึกษา 
    - นักธรรมเอก 
    - เปรียญธรรม 3 ประโยค
    - ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
    - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
    - ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
      มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

moral-hospital.com  © 2017 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×