คลินิกคุณธรรมนำองค์กร (OD
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างความสุขในการทำงานของบุคลากร

 
. หลักการและเหตุผล
           ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการพัฒนาเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม โดยมีหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักนำทางและหลักคิดในการดำรงชีวิต เป็นที่ไว้วางใจและได้รับการชื่นชมจากประชาชน ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ได้แก่ ๑) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู ๒) ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ๓) การเป็นองค์กรคุณธรรม และ ๔) การพัฒนาบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีในองค์กร มีเป้าหมายร่วมกัน ลดปัญหาข้อขัดแย้ง คิดบวก รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้ร่วมงานและงานที่ทำ ลดการเข้าออกของบุคลากรในองค์กร ทำให้ผลผลิตขององค์กรดีขึ้น สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข๓) การเป็นองค์กรคุณธรรม และ ๔) การพัฒนาบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีในองค์กร มีเป้าหมายร่วมกัน ลดปัญหาข้อขัดแย้ง คิดบวก รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้ร่วมงานและงานที่ทำ ลดการเข้าออกของบุคลากรในองค์กรทำให้ผลผลิตขององค์กรดีขึ้น สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข ๓) การเป็นองค์กรคุณธรรม และ ๔) การพัฒนาบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีในองค์กร มีเป้าหมายร่วมกัน ลดปัญหาข้อขัดแย้ง คิดบวก รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้ร่วมงานและงานที่ทำ ลดการเข้าออกของบุคลากรในองค์กรทำให้ผลผลิตขององค์กรดีขึ้น สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข ๓) การเป็นองค์กรคุณธรรม และ ๔) การพัฒนาบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีในองค์กร มีเป้าหมายร่วมกัน ลดปัญหาข้อขัดแย้ง คิดบวก รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้ร่วมงานและงานที่ทำ ลดการเข้าออกของบุคลากรในองค์กร ทำให้ผลผลิตขององค์กรดีขึ้น สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข ๓) การเป็นองค์กรคุณธรรม และ ๔) การพัฒนาบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีในองค์กร มีเป้าหมายร่วมกัน ลดปัญหาข้อขัดแย้ง คิดบวก รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้ร่วมงานและงานที่ทำ ลดการเข้าออกของบุคลากรในองค์กรทำให้ผลผลิตขององค์กรดีขึ้น สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข คลินิกคุณธรรมนำองค์กร (OD) จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างความสุขในการทำงานของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความสุขกับการทำงาน มีแรงจูงใจในการทำงาน มีความรัก ความผูกพัน รู้สึกถึงความมั่นคงในงาน การเจริญเติบโตก้าวหน้า กระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย สนุกกับงาน มีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เกิดความสุขในการทำงาน ลดความเครียดและความขัดแย้งภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จและผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการที่มีคุณภาพ เกิดเป็นระบบนิเวศคุณธรรมจริยธรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน
 
. วัตถุประสงค์
           ๒.๑ เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในการทำงานอย่างมีความสุข
           ๒.๒ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างครอบครัวและองค์กร
           ๒.๓ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร
           ๒.๔ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
 
. กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนผู้เข้าอบรม
           ๓.๑ ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, ผู้บริหารโรงพยาบาล
           ๓.๒ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย, หัวหน้างาน, คณะกรรมการบริหาร
           ๓.๓ บุคลากรในโรงพยาบาลทุกระดับ ทุกสหสาขาวิชาชีพ
           ๓.๔ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 
. สถานที่อบรม/อุปกรณ์
           ๔.๑ ห้องประชุมภายใน หรือภายนอกโรงพยาบาล/องค์กร
           ๔.๒ โปรเจคเตอร์พร้อมจอ
           ๔.๓ เครื่องเสียง
           ๔.๔ ตัดกระดาษรูปหัวใจและปากกาเท่าจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
 
. ระยะเวลาการอบรมมี ๒ หลักสูตร ดังนี้
           ๕.๑ หลักสูตร ๑ วัน
           ๕.๒ หลักสูตร ๒ วัน
 
. ประโยชน์ที่จะได้รับ
           ๖.๑ บุคลากรมีเจตคติที่ดีในการให้บริการและเกิดพฤติกรรมบริการที่ดี
           ๖.๒ บุคลากรมีทักษะการสื่อสาร มีการประสานงานที่ดี มีการทำงานเป็นทีมและมีความร่วมมือในการทำงาน เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 
๗. พระอาจารย์วิทยากร 
     พระมหาอำคา วรปัญโญ, ดร. วัดป่าศรีสำราญ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ 
     ประวัติการศึกษา 
    - นักธรรมเอก 
    - เปรียญธรรม ๓ ประโยค
    - ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
    - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
    - ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
      มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

moral-hospital.com  © 2017 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×